Home Home page Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Pracovníci služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost dle § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o osobních údajích uživatelů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce. Objednavatel má možnost na požádání nahlédnout do své osobní dokumentace zpracovávané v souvislosti s poskytováním služby. Zhotovitel je oprávněn sdělit rozsah, formu, dobu a průběh poskytování služby pouze osobě, kterou uživatel uvedl a písemně vyslovil, souhlasil s jejím informováním. V případě podezření na infekční či parazitární onemocnění uživatele, má poskytovatel povinnost toto podezření oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví – dle §62 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Poskytovatel toto podezření oznámí praktickému lékaři uživatele i příslušnému orgánu ochrany veřejného draví – protiepidemické oddělení příslušné okresní hygienické stanice. Vzhledem k povinnosti dané zvláštním zákonem se nejedná o porušení mlčenlivosti dle § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tento orgán následně doporučí, případně nařídí protiepidemické opatření, aby se zabránilo šíření případného infekčního opatření, a poskytovatel se tímto řídí.